Identifiez-vous ou Créez un compte
  

test


nom masculin
1.(épreuve)
(cl. 次 [cì]) 测验 [cèyàn]
 un test d'anglais 一次英语测验 [yí cì yīngyǔ cèyàn]
 passer un test 通过一次测验 [tōngguò yí cì cèyàn]
2.PSYCHO
测试 [cèshì]
 test de personnalité 人格测试 [réngé cèshì]
3.MÉD
检验 [jiǎnyàn]
 test de dépistage 测试检验 [cèshì jiǎnyàn]
 test de grossesse 妊娠检验 [rènshēn jiǎnyàn]