terrain


nom masculin
1.(espace de terre)
(cl. 块 [kuài]) [dì]
 nous avons acheté un terrain 我们买了一块地 [wǒmen mǎi le yí kuài dì]
2.(emplacement)
场地 [chǎngdì]
 un terrain de camping 一块宿营场地 [yí kuài sùyíng chǎngdì]
 un terrain de football 一个足球场 [yí ge zúqiú chǎng]
 gagner du terrain 蔓延 [mànyán]

Mots proches

Que veut dire hăo ?