tête-à-tête


nom masculin invariable
(cl. 次 [cì]) 单独会面 [dāndú huìmiàn]
 il a eu un tête-à-tête avec le directeur 他和经理有过一次单独会面 [tā hé jīnglǐ yǒu guò yí cì dāndú huìmiàn]

Mots proches