surmenage


nom masculin
劳累过度 [láolèi guòdù]
 un surmenage dû à un excès de travail 由于超负荷工作引起的劳累过度 [yóuyú chāo fùhè gōngzuò yínqǐ de láolèi guòdù]

Mots proches

Comment appelle-t-on les gens de ce pays ?