Identifiez-vous ou Créez un compte
  

sportif, sportive


adjectif
1.(qui fait du sport)
爱运动的 [ài yùndòng de]
 je ne suis pas très sportive 我不很爱运动 [wǒ bù hěn ài yùndòng]
2.(qui concerne le sport)
体育的 [tǐyù de]
 une activité sportive 一项体育活动 [yí xiàng tǐyù huódòng]
 un événement sportif 一个体育事件 [yí ge tǐyù shìjiàn]
 un journaliste sportif 一名体育记者 [yì míng tǐyù jìzhě]


  

sportif, sportive


nom masculin, nom féminin
(cl. 名 [míng] ou 个 [gè] ou 位 [wèi]) 运动员 [yùndòngyuán]
 un sportif de haut niveau 一位高水平的运动员 [yí wèi gāoshuǐpíng de yùndòngyuán]