splendide


adjectif
辉煌的 [huīhuáng de]
 une femme splendide 一位光彩夺目的女士 [yí wèi guāngcǎi duómù de nǚshì]
 un panorama splendide 一个壮丽的景色 [yí ge zhuànglì de jǐngsè]
 un temps splendide 一个辉煌的时代 [yí ge huīhuáng de shídài]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Míng tiān jiàn !