spéculer


verbe intransitif Conjugaison
进行投机买卖 [jìnxíng tóujī mǎimài]
 spéculer à la ou en Bourse 在证券市场上进行投机买卖 [zài zhèngquàn shìchǎng shàng jìnxíng tóujī mǎimài]

Mots proches

Quels sont les bons tons du mot  « bonjour » ?