souscription


nom féminin
1.(engagement)
预定 [yùdìng]
 vendu par souscription 通过预定出售的 [tōngguò yùdìng chūshòu de]
2.(somme d'argent)
(cl. 笔 [bǐ]) 订金 [dìngjīn]
 envoyer une souscription de 300 euros 寄出一笔300欧元的订金 [jìchū yì bǐ 300 ōuyuán de dìngjīn]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Xià cì jiàn !