Identifiez-vous ou Créez un compte
  

snob


adjectif
冒充高雅的 [màochōng gāoyǎ de]
 c'est un homme très snob 这是个极力冒充高雅的男人 [zhè shì ge jílì màochōng gāoyǎ de nánrén]
 il a des goûts snobs 他有冒充高雅的嗜好 [tā yǒu màochōng gāoyǎ de shìhào]


  

snob


nom masculin, nom féminin
冒充高雅的人 [màochōng gāoyǎ de rén]
 je n'aime pas les snobs 我不喜欢冒充高雅的人 [wǒ bù xǐhuān màochōng gāoyǎ de rén]