siècle


nom masculin
1.(période de cent ans)
世纪 [shìjì]
 le XXIe siècle 21世纪 [21 shìjì]
2.(durée de cent années)
百年 [bǎinián]
 pendant plusieurs siècles 在数百年间 [zài shù bǎi niánjiān]
 ce monument a plus de deux siècles 这座纪念性建筑有两百多年历史 [zhè zuò jìniàn xìng jiànzhù yǒu liǎng bǎi duō nián lìshǐ]
3.fam (temps très long)
很久 [hénjiǔ]
 ça fait des siècles que … 做……已经有很长时间 [zuò… yǐjīng yǒu hěncháng shíjiān]

Mots proches

Quelle expression utiliserez-vous pour remercier ?