sexualité


nom féminin
性行为 [xìngxíngwéi]
 parler de la sexualité reste tabou 谈论性行为仍是个禁忌 [tánlùn xìngxíngwéi réngshì ge jìnjì]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Xià cì jiàn !