semer


verbe transitif Conjugaison
1.(planter)
播种 [bōzhòng]
 semer du blé dans un champ 在田里播种小麦 [zài tián lǐ bōzhòng xiǎomài]
2.fam (se débarrasser de)
甩掉 [shuǎidiào]
 semer qqn 甩掉某人 [shuǎidiào mǒurén]
 on récolte ce qu'on a semé 种瓜得瓜,种豆得豆 [zhòng guā dé guā, zhòng dòu dé dòu]
 semer la terreur 散布恐怖情绪 [sànbù kǒngbù qíngxù]
 semer la zizanie 制造不和 [zhìzào bùhé]

Mots proches

Observez l'image et cochez la case appropriée.