Identifiez-vous ou Créez un compte
  

scanner


verbe transitif Conjugaison
INFORM 扫描 [sǎomiáo]
 scanner des photos 扫描照片 [sǎomiáo zhàopiàn]


  

scanner, scanneur


nom masculin
1.INFORM
(cl. 台 [tái]) 扫描仪 [sǎomiáoyí]
2.MÉD
(cl. 台 [tái]) X线断层扫描仪 [X xiàn duàncéng sǎomiáoyí] ; CT机 [CTjī]
 passer un scanner 做CT检查 [zuò CT jiǎnchá]