Identifiez-vous ou Créez un compte
  

savon


nom masculin
(cl. 块 [kuài]) 肥皂 [féizào]
 savon liquide 液体肥皂 [yètǐ féizào]
 se laver les mains avec du savon 用肥皂洗手 [yòng féizào xíshǒu]
 passer un savon à qqn 严厉训斥某人 [yánlì xùnchì mǒurén]