Identifiez-vous ou Créez un compte
  

sang


nom masculin
1.ANAT
[xuè]
 être en sang 浑身是血 [húnshēn shì xuè]
 donner son sang 献血 [xiàn xiě]
 perdre du sang 失血 [shī xuè]
2.(famille, descendance)
血统 [xuètǒng]
 les liens du sang 血缘关系 [xuèyuán guānxi]
 avoir qqch dans le sang 天生对……入迷 [tiānshēng duì… rùmí]
 bon sang ! 该死! [gāisǐ!]
 se faire du mauvais sang 焦虑不安 [jiāolǜ bù'ān]