acquitter


verbe transitif Conjugaison
宣布无罪 [xuānbù wúzuì]
 le tribunal a acquitté l'accusé 法庭宣布被告无罪 [fǎtíng xuānbù bèigào wúzuì]


  

s'acquitter de


verbe pronominal + prépostion Conjugaison

 s'acquitter d'une dette 偿清一笔债务 [chángqīng yì bǐ zhàiwù]
 s'acquitter d'une mission 完成一项使命 [wánchéng yí xiàng shǐmìng]

Mots proches