sœur


nom féminin
1.(parente)
姐妹 [jiěmèi] ; 姊妹 [zǐmèi]
 grande sœur 姐姐 [jiějie]
 petite sœur 妹妹 [mèimei]
 c'est ma sœur jumelle 这是我的孪生姐妹 [zhè shì wǒde luánshēng jiěmèi]
2.RELIG
嬷嬷 [mómo]
 bonjour, ma sœur ! 你好,嬷嬷! [níhǎo, mómo!]

Mots proches

Comment appelle-t-on l'objet sur cette image ?