resserrer


verbe transitif Conjugaison
(serrer davantage) 使……更紧 [shǐ… gèngjǐn]
 resserrer un boulon 将螺栓再扭紧 [jiāng luóshuān zài niújǐn]
 resserrer une ceinture 把皮带再系紧点儿 [bǎ pídài zài jì jǐn diǎnr]
 resserrer un nœud 把结再系紧 [bǎ jié zài jì jǐn]


  

se resserrer


verbe pronominal Conjugaison
(devenir étroit) 变窄 [biànzhǎi]

Mots proches

Quel est le sens de hěn ?