remède


nom masculin
1.(médicament)
(cl. 种 [zhǒng] ou 副 [fù] ou 剂 [jì]) [yào]
 un remède contre la toux 一种止咳药 [yì zhǒng zhǐké yào]
2.(solution)
灵丹妙药 [língdān miàoyào]
 chercher un remède contre la crise économique 寻求一种抑制经济危机的灵丹妙药 [xúnqiú yì zhǒng yìzhì jīngjì wēijī de língdān miàoyào]

Mots proches

Trouvez la bonne traduction pour la phrase suivante :

  • Wǒ yě bù tài xǐhuan Běijīng.