Identifiez-vous ou Créez un compte
  

regard


nom masculin
(cl. 道 [dào]) 目光 [mùguāng]
 attirer les regards 引人注目 [yǐnrén zhùmù]
 chercher qqn/qqch du regard 用目光搜寻某人/某物 [yòng mùguāng sōuxún mǒurén/mǒuwù]
 parcourir du regard 扫视 [sǎo shì]
 un regard tendre 一道温柔的目光 [yí dào wēnróu de mùguāng]