refuge


nom masculin
1.(abri)
庇护所 [bìhùsuǒ]
 trouver refuge 找到藏身之地 [zhǎodào cángshēnzhīdì]
2.(maison)
(山中)小屋 [(shān zhōng) xiǎowū]
 passer la nuit dans un refuge 在一个山中小屋里过夜 [zài yí ge shān zhōng xiǎowū lǐ guò yè]

Mots proches

Trouvez la phrase corespondant à l'image.