révolution


nom féminin
(cl. 次 [cì] ou 场 [chǎng] ou 个 [gè]) 革命 [gémìng]
 faire la révolution 从事革命 [cóngshì gémìng]
 la révolution a éclaté 革命爆发了 [gémìng bàofā le]


  

Révolution


nom féminin
HIST 大革命 [Dàgémìng]
 la Révolution culturelle 文化大革命 [Wénhuà Dàgémìng]
 la Révolution française 法国大革命 [Fǎguó Dàgémìng]

Mots proches

Vous avez soif ? Vous commandez...