prolongation


nom féminin
(continuation) 延续 [yánxù]
 prolongation d'un contrat 延续合同 [yánxù hétong]
 prolongation d'un séjour 延续居住期 [yánxù jūzhùqī]


  

prolongations


nom féminin pluriel
SPORT (cl. 场 [chǎng]) 延时赛 [yánshísài]
 jouer les prolongations 进行延时赛 [jìnxíng yánshísài]

Mots proches

Comment dit-on « cher » ?