progrès


nom masculin
1.(amélioration)
改进 [gǎijìn]
 être en progrès 正在改进 [zhèngzài gǎijìn]
 faire des progrès 进行改进 [jìnxíng gǎijìn]
2.(avancée)
进步 [jìnbù]
 les progrès de la médecine 医学的进步 [yīxué de jìnbù]
3.(extension)
进展 [jìnzhǎn]
 les progrès de la maladie 病情的进展 [bìngqíng de jìnzhǎn]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Wǎnshàng jiàn !