prison


nom féminin
1.(établissement)
(cl. 所 [suǒ] ou 座 [zuò] ou 个 [gè]) 监狱 [jiānyù]
 mettre qqn en prison 把某人关进监狱 [bǎ mǒurén guān jìn jiānyù]
 sortir de prison 出狱 [chū yù]
2.(réclusion)
监禁 [jiānjìn]
 être condamné à 6 mois de prison 被判6个月的监禁 [bèi pàn 6 ge yuè de jiānjìn]

Mots proches

Il est 13h00…