presse


nom féminin
1.(média)
新闻界 [xīnwénjiè]
 la presse écrite 纸面刊物 [zhǐmiàn kānwù]
2.(journaux)
(cl. 份 [fèn]) 报纸 [bàozhǐ]
 la presse à scandale 八卦小报 [bāguà xiǎobào]
3.(machine)
(cl. 台 [tái]) 冲压机 [chōngyājī]
 mettre sous presse 用冲压机压 [yòng chōngyājī yā]

Mots proches

Comment dites-vous : « Je veux » ?