prêcher


verbe transitif Conjugaison
1.RELIG
布讲 [bùjiǎng]
 prêcher l'Évangile 布讲福音 [bùjiǎng Fúyīn]
2.(conseiller)
劝说 [quànshuō]
 prêcher qqch à qqn 向某人劝说某事 [xiàng mǒurén quànshuō mǒushì]
 prêcher la prudence aux automobilistes 向驾车人劝说要谨慎 [xiàng jiàchērén quànshuō yào jǐnshèn]

Mots proches

Trouvez la bonne traduction de la phrase suivante :

  • Wǒ hěn gāoxìng !