préjudice


nom masculin
损害 [sǔnhài]
 porter préjudice à qqn 给某人造成损害 [gěi mǒurén zàochéng sǔnhài]
 subir un préjudice 受到一个损害 [shòudào yí ge sǔnhài]

Mots proches