poisson


nom masculin
1.(animal)
(cl. 条 [tiáo]) [yú]
 poisson rouge 金鱼 [jīnyú]
2.CULIN
鱼肉 [yúròu]
 poisson pané 裹了面包屑的鱼肉 [guǒ le miànbāoxiè de yúròu]  

Poissons


nom masculin pluriel
ASTROL 双鱼星座 [Shuāngyú xīngzuò]
 être Poissons 是双鱼座 [shì Shuāngyúzuò]

Mots proches

Il est 18h20…