platine


adjectif invariable
(couleur)
 blond platine 淡金黄色的 [dàn jīnhuángsè de]


  

platine


nom masculin
(métal) 白金 [báijīn]


  

platine


nom féminin
(appareil) (唱片机)转盘 [(chàngpiàn jī) zhuànpán]
 platine laser (cl. 台 [tái]) CD播放机 [CD bōfàng jī]

Mots proches

Que dit-on pour attirer l'attention ?