planche


nom féminin
(cl. 块 [kuài]) 木板 [mùbǎn]
 planche à repasser 烫衣板 [tàng yī bǎn]
 planche à roulettes 滑板 [huá bǎn]
 planche à voile 帆板 [fān bǎn]
 faire la planche 仰浮在水面上 [yǎng fú zài shuǐmiàn shàng]

Mots proches

Que veut dire l'expression bú kèqi ?