pirouette


nom féminin
单脚原地旋转 [dānjiǎo yuándì xuánzhuǎn]
 faire une pirouette 单脚着地旋转一圈 [dānjiǎo zháodì xuánzhuǎn yì quān]

Mots proches

Comment dit-on « cher » ?