pimenter


verbe transitif Conjugaison
1.(assaisonner)
加辣椒调味 [jiā làjiāo tiáowèi]
 pimenter un plat 在菜中加辣椒 [zài cài zhōng jiā làjiāo]
2.fig (corser)
使…… 更刺激 [shǐ… gèng cìjī]
 pimenter un récit 让一个故事更加刺激 [ràng yí ge gùshi gèngjiā cìjī]

Mots proches

Vous avez soif ? Vous commandez...