parade


nom féminin
(défilé militaire) 阅兵 [yuèbīng]
 la parade du 14 Juillet 7月14日 (法国国庆)阅兵仪式 [7 yuè 14 rì (Fǎguó guóqìng) yuèbīng yíshì]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Xià cì jiàn !