péril


nom masculin
sout 危险 [wēixiǎn]
 mettre qqn/qqch en péril 把某人/某物置于险地 [bǎ mǒurén/mǒuwù zhìyú xiǎndì]
 ce conducteur met en péril ses passagers 这个司机置乘客的安全于不顾 [zhè ge sījī zhì chéngkè de ānquán yú búgù]
 au péril de sa vie 冒着生命危险 [màozhe shēngmìng wēixiǎn]

Mots proches

Trouvez la phrase correspondant à l'image.