pâmer


  

se pâmer


verbe pronominal Conjugaison
litt (s'extasier) 发狂 [fākuáng]
 se pâmer d'admiration 崇拜得发狂 [chóngbài de fākuáng]
 se pâmer de plaisir 欣喜若狂 [xīnxǐ ruò kuáng]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Xià cì jiàn !