ours


nom masculin invariable
1.(animal)
(cl. 只 [zhī] ou 头 [tóu]) [xióng]
 un ours blanc 一只白熊 [yì zhī bái xióng]
 un ours brun 一头棕熊 [yì tóu zōng xióng]
2.(jouet)
玩具熊 [wánjù xióng]
 un ours en peluche 一个绒毛熊 [yí ge róngmáo xióng]

Mots proches

Il est 13h00…