oscar


nom masculin
CINÉ (cl. 项 [xiàng] ou 个 [gè] ou 届 [jiè]) 奥斯卡金像奖 [àosīkǎ jīnxiàngjiǎng]
 recevoir un oscar 领一项奥斯卡金像奖 [lǐng yí xiàng àosīkǎ jīnxiàngjiǎng]

Mots proches

Que veut dire le verbe zǒu ?