opposé, opposée


adjectif
1.(vis-à-vis)
对面的 [duìmiàn de]
 côtés opposés 对面 [duìmiàn]
2.(contraire)
相反的 [xiāngfǎn de]
 caractères totalement opposés 完全相反的性格 [wánquán xiāngfǎn de xìnggé]  

opposé


nom masculin
对立面 [duìlìmiàn]
 le bien est l'opposé du mal 好是坏的对立面 [hǎo shì huài de duìlìmiàn]
 à l'opposé de 与……相反 [yǔ… xiāngfǎn]
 à l'opposé de tous, je pense que c'est une bonne idée 与大家相反,我认为这是个好主意 [yǔ dàjiā xiāngfǎn, wǒ rènwéi zhè shì ge hǎo zhǔyi]

Mots proches

Comment dit-on « 600 yuans » ?