Identifiez-vous ou Créez un compte
  

natif, native


adjectif
出生于某地的 [chūshēng yú mǒudì de]
 il est natif du Hunan 他生于湖南 [tā shēng yú Húnán]


  

natif, native


nom masculin, nom féminin
本地人 [běndìrén]
 les natifs d'un pays 一个地方的本地人 [yí ge dìfang de běndìrén]