nappe


nom féminin
1.(tissu)
(cl. 块 [kuài]) 台布 [táibù]
 une nappe brodée 一块绣花台布 [yí kuài xiùhuā táibù]
2.(étendue)
一大片 [yí dàpiàn]
 une nappe de brouillard 一大片雾 [yí dàpiàn wù]
 une nappe d'eau 一大片水 [yí dàpiàn shuǐ]

Mots proches

Cochez le mot correspondant au panneau.