Identifiez-vous ou Créez un compte
  

nager


verbe intransitif Conjugaison
1.(se déplacer dans l'eau)
游泳 [yóuyǒng]
 apprendre à nager 学习游泳 [xuéxí yóuyǒng]
 savoir nager 会游泳 [huì yóuyǒng]
2.(être rempli de)
沉浸在……中 [chénjìn zài… zhōng]
 il nage dans la joie 他沉浸在欢乐中 [tā chénjìn zài huānlè zhōng]
 nager dans un vêtement 在衣服中逛荡 [zài yīfu zhōng guàngdang]


  

nager


verbe transitif Conjugaison
(某种式样) [yóu (mǒu zhǒng shìyàng)]
 nager le crawl 游自由泳 [yóu zìyóuyǒng]