Identifiez-vous ou Créez un compte
  

né, née


adjectif
1.(venu au monde)
出生的 [chūshēng de]
 né le 12 janvier 一月十二日生的 [yīyuè shí'èr rì shēngde]
 né à Pékin 在北京出生 [zài Běijīng chūshēng]
2.(de naissance)
天生的 [tiānshēng de]
 un comédien-né 一个天生的演员 [yí ge tiānshēng de yǎnyuán]