myope


nom masculin, nom féminin
(cl. 名 [míng] ou 个 [gè] ou 位 [wèi]) 近视患者 [jìnshi huànzhě]


  

myope


adjectif
近视的 [jìnshi de]
 un enfant myope 一个眼睛近视的孩子 [yí ge yǎnjing jìnshi de háizi]

Mots proches

Comment se prononce le x chinois ?