murmure


nom masculin
1.(chuchotement)
轻声地说 [qīngshēng de shuō]
 le murmure de sa voix la rassurait 他悄悄的说话声使她放心 [tā qiāoqiāo de shuōhuà shēng shǐ tā fàngxīn]
2.(bruit léger)
轻轻的响声 [qīngqīng de xiǎngshēng]
 le murmure du vent dans les feuilles 风吹树叶沙沙响 [fēng chuī shùyè shāshā xiǎng]

Mots proches

Que veut dire hăo ?