Identifiez-vous ou Créez un compte
  

motion


nom féminin
POLIT (cl. 项 [xiàng]) 提案 [tí'àn]
 motion de censure 不信任案 [búxìnrèn àn]
 voter une motion 投票通过一项提案 [tóupiào tōngguò yí xiàng tí'àn]