monument


nom masculin
1.(édifice)
(cl. 座 [zuò]) 纪念性建筑物 [jìniànxìng jiànzhùwù]
 monument historique 历史建筑物 [lìshǐ jiànzhùwù]
 les monuments d'une ville 一个城市的纪念性建筑物 [yí ge chéngshì de jìniànxìng jiànzhùwù]
2.ARCHIT
(cl. 座 [zuò]) 纪念碑 [jìniànbēi]
 un monument aux morts 一座为死者而建的纪念碑 [yí zuò wèi sízhě ér jiàn de jìniànbēi]

Mots proches

Comment se prononce le x chinois ?