minuit


nom masculin
夜里十二点 [yèli shí'èr diǎn]
 il est minuit moins le quart 现在是夜里十二点差一刻 [xiànzài shì yèli shí'èr diǎn chà yí kè]
 à minuit 在午夜 [zài wǔyè]

Mots proches

Quel nombre est indiqué sur l'image ?