Identifiez-vous ou Créez un compte
  

microscope


nom masculin
(cl. 台 [tái]) 显微镜 [xiǎnwēijìng]
 observer au microscope 用显微镜观察 [yòng xiǎnwēijìng guānchá]
 un microscope qui grossit mille fois 一台可以放大一千倍的显微镜 [yì tái kéyǐ fàngdà yì qiān bèi de xiǎnwēijìng]