manqué, manquée


adjectif

 attentat manqué 未遂行凶事件 [wèisuì xíngxiōng shìjiàn]
 objectif manqué 没能实现的目标 [méi néng shíxiàn de mùbiāo]
 occasion manquée 错过的机会 [cuòguò de jīhuì]

Mots proches

Il est 8h15…